Rhetological Fallacies

A beautiful "cheat sheet" of rhetological fallacies.

Comments